کیک عروسی! (طلاق؟)

kem3u.jpg


این بچه بزرگ بشه یه چیزی می شه...

01jtp.jpg

خانم! ببخشید، شیشه کور بود شما رو ندید!

0iVX1.jpg

موشک شهاب 4 از نوع بربری 
برد متوسط: از این ور سفره تا اون ور سفره.
قدرت تخریب: یک فامیل 25 نفره!

y8ku5.jpg

گدای مدرن!

DInby.jpg

برو کنار بذار من هم ببینم!

Lr8n.jpg

عجب بچه ای! ببینید کجا گیر کرده! این بزرگ بشه چی می شه؟!

M2yrC.jpg

نمایشگاه هنری در یک کشور خارجی! (احتمال داره فتوشاپی باشه)

CaNBF.jpg

ادامه مطلب